Varsity vs. Friendship Academy
10/15/2016 (Ochiuzzo)